دادستانی تهران قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست مدیر مسئول روزنامه همشهری را صادر کرد.

دادستانی تهران قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست مدیر مسئول روزنامه همشهری را صادر کرد.


کاریکاتور «رادان» کار دست همشهری داد