در این میان ضعف و خلأ قوانین حمایتی از کارگران فصلی ایرانی و همینطور ضعف قوانین حمایتی از کارفرمایان عامل مهمی در ایجاد چنین بلبشویی است.

در این میان ضعف و خلأ قوانین حمایتی از کارگران فصلی ایرانی و همینطور ضعف قوانین حمایتی از کارفرمایان عامل مهمی در ایجاد چنین بلبشویی است.


کارگران ایرانی پشت سد مهاجران افغان