امید است هر‌چه زودتر برای رفع محدودیت‌ها و مشکلات بانکی مهاجران افغانستانی تدابیری اندیشیده شود. این موضوع ابعاد و پیامدهای حقوقی و آسیب‌شناسانه مهم دیگری از‌جمله شفاف‌شدن روابط کاری و مالی با مهاجران افغانستانی دارد

امید است هر‌چه زودتر برای رفع محدودیت‌ها و مشکلات بانکی مهاجران افغانستانی تدابیری اندیشیده شود. این موضوع ابعاد و پیامدهای حقوقی و آسیب‌شناسانه مهم دیگری از‌جمله شفاف‌شدن روابط کاری و مالی با مهاجران افغانستانی دارد


کارت بانکی و مشکل خرید نان برای مهاجران افغانستانی