این عکس‌ها عمدتا مربوط به شیره‌کش‌خانه‌های چینی و ویتنامی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هستند و تصویری از رواج مصرف تریاک و افیون در بین جوانان این کشورها را به ما نشان می‌دهند.

این عکس‌ها عمدتا مربوط به شیره‌کش‌خانه‌های چینی و ویتنامی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هستند و تصویری از رواج مصرف تریاک و افیون در بین جوانان این کشورها را به ما نشان می‌دهند.


چین در چنگال افیون/ عکس‌های تاریخی از شیره‌کش‌خانه‌های چینی