رهبر انقلاب فرمودند: برجام ۲ یعنی ایران باید از منطقه به کلی خارج شود و برجام ۳ یعنی ایران باید متعهد شود که هیچ سلاح راهبردی مهمی تولید نکند.

رهبر انقلاب فرمودند: برجام ۲ یعنی ایران باید از منطقه به کلی خارج شود و برجام ۳ یعنی ایران باید متعهد شود که هیچ سلاح راهبردی مهمی تولید نکند.


چرا دشمن از برجام ۲ و ۳ حرف میزد؟