پنجره مهر: چرا دستیابی به موشک هایپرسونیک مهم است ایران چهارمین کشور دارنده فناوری موشک‌ هایپرسونیک است؛ این موشک‌ها هم در داخل و هم خارج جو، قابلیت مانور دارند. دریافت ۱۹ MB

پنجره مهر:

چرا دستیابی به موشک هایپرسونیک مهم است

چرا دستیابی به موشک هایپرسونیک مهم است

ایران چهارمین کشور دارنده فناوری موشک‌ هایپرسونیک است؛ این موشک‌ها هم در داخل و هم خارج جو، قابلیت مانور دارند.

دریافت ۱۹ MB


چرا دستیابی به موشک هایپرسونیک مهم است