هیچکس نمی‌داند که چرا دانشجویان آمریکایی به همکلاسی‌هایشان شلیک می‌کنند و چرا تیراندازی‌های دانشگاهی و مدرسه ‌ای پشت سر هم رخ می‌دهد اما ماجرای تیراندازی چارلز ویتمن از نخستین حوادث در این زمینه است که جامعه آمریکا را به شوک عظیمی فرو برد.

هیچکس نمی‌داند که چرا دانشجویان آمریکایی به همکلاسی‌هایشان شلیک می‌کنند و چرا تیراندازی‌های دانشگاهی و مدرسه ‌ای پشت سر هم رخ می‌دهد اما ماجرای تیراندازی چارلز ویتمن از نخستین حوادث در این زمینه است که جامعه آمریکا را به شوک عظیمی فرو برد.


چرا این مرد به دانشجویان آمریکایی شلیک می‌کرد؟