چرا آمریکا از اغتشاشات در ایران حمایت می‌کند؟ سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحن نظام گفت: آمریکایی‌ها می‌گفتند اگر این فرصت را از دست دهیم باید چند سال دیگر منتظر شویم و از تصور این موضوع هم وحشت زده هستیم. دریافت ۱۴ MB

چرا آمریکا از اغتشاشات در ایران حمایت می‌کند؟

چرا آمریکا از اغتشاشات در ایران حمایت می‌کند؟

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحن نظام گفت: آمریکایی‌ها می‌گفتند اگر این فرصت را از دست دهیم باید چند سال دیگر منتظر شویم و از تصور این موضوع هم وحشت زده هستیم.

دریافت ۱۴ MB


چرا آمریکا از اغتشاشات در ایران حمایت می‌کند؟