نظریه‌پرداز و زبان‌شناس معروف آمریکایی در مصاحبه اخیرش با اشاره به جنگ اوکراین، گفت روسیه در مقایسه با حمله آمریکا به عراق، “انسانی‌تر” می‌جنگد و همچنین در قسمت دیگری از اظهاراتش به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در مقابل چین پرداخت.

نظریه‌پرداز و زبان‌شناس معروف آمریکایی در مصاحبه اخیرش با اشاره به جنگ اوکراین، گفت روسیه در مقایسه با حمله آمریکا به عراق، "انسانی‌تر" می‌جنگد و همچنین در قسمت دیگری از اظهاراتش به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در مقابل چین پرداخت.


چامسکی: روسیه «انسانی‌تر» از آمریکا می‌جنگد