پوتین در نشست شورای قانونگزاران گفت: شرکای ما یا باید بگوییم شرکای سابق در برخی کشورها به شکل جنون آمیز چارچوب قانونی و کانال‌های گفت وگو را تخریب می‌کنند و به دنبال تحمیل دیدگاه‌ها و به اصطلاح قوانین خود بر همه هستند.

پوتین در نشست شورای قانونگزاران گفت: شرکای ما یا باید بگوییم شرکای سابق در برخی کشورها به شکل جنون آمیز چارچوب قانونی و کانال‌های گفت وگو را تخریب می‌کنند و به دنبال تحمیل دیدگاه‌ها و به اصطلاح قوانین خود بر همه هستند.


پوتین: روسیه از قوانین غرب پیروی نخواهد کرد