در تحقیقات اولیه مشخص شد این فرد که دارای تابعیت از یکی از کشورهای همسایه می‌باشد با یک برنامه‌ریزی هدفمند در این منطقه به تبلیغ برای گروهک تروریستی داعش اقدام می‌کرده است.

در تحقیقات اولیه مشخص شد این فرد که دارای تابعیت از یکی از کشورهای همسایه می‌باشد با یک برنامه‌ریزی هدفمند در این منطقه به تبلیغ برای گروهک تروریستی داعش اقدام می‌کرده است.


پلیس: یک عضو داعش در زابل دستگیر شد