معتقدیم که در تمرکز بر پیشگیری از ورود مواد مخدر به سطح جامعه، باید مقابله سخت‌تر و همه جانبه‌تری صورت بگیرد، به گونه‌ای که قاچاقچیان مواد مخدر اعم از حمل کننده و توزیع کننده هیچ نقطه از کشور را برای اقدامات مجرمانه و شوم خود امن تصور نکنند.

معتقدیم که در تمرکز بر پیشگیری از ورود مواد مخدر به سطح جامعه، باید مقابله سخت‌تر و همه جانبه‌تری صورت بگیرد، به گونه‌ای که قاچاقچیان مواد مخدر اعم از حمل کننده و توزیع کننده هیچ نقطه از کشور را برای اقدامات مجرمانه و شوم خود امن تصور نکنند.


پلیس: جمع آوری بیش از ۵۱ هزار معتاد متجاهر و دستگیری ۱۹۵۰۰ خرده فروش موادمخدر