طبقه پنجم مرکز تجاری برج اول کرمان به علت رعایت نکردن ضوابط انتظامی (کشف حجاب) با دستور قضایی پلمب شد.

طبقه پنجم مرکز تجاری برج اول کرمان به علت رعایت نکردن ضوابط انتظامی (کشف حجاب) با دستور قضایی پلمب شد.


پلمب طبقه پنجم مرکز تجاری برج اول کرمان