دوست نزدیک مایک ژائو بکنریج، پسری که سال‌ها پیش به همراه ناپدری‌اش ناپدید شده، گفته است که این فرد با او در قالب بازی ماینکرافت صحبت کرده است.

دوست نزدیک مایک ژائو بکنریج، پسری که سال‌ها پیش به همراه ناپدری‌اش ناپدید شده، گفته است که این فرد با او در قالب بازی ماینکرافت صحبت کرده است.


پسری که سال‌ها گم شده بود در ماینکرافت پیدا شد