مارادونا بیش از سه دهه الهام‌بخش بازیکنان ناپولی بوده که ناپل می‌تواند قهرمان سری آ باشد. و سرانجام دیشب شد آنچه باید می‌شد. فرزندان معنوی مارادونا، شاهکار او را تکرار کردند و نشان دادند ناپولی واقعا وارد دوران جدیدی شده؛ دورانی که دررسیدن آن از ده سال قبل احساس می‌شد.

مارادونا بیش از سه دهه الهام‌بخش بازیکنان ناپولی بوده که ناپل می‌تواند قهرمان سری آ باشد. و سرانجام دیشب شد آنچه باید می‌شد. فرزندان معنوی مارادونا، شاهکار او را تکرار کردند و نشان دادند ناپولی واقعا وارد دوران جدیدی شده؛ دورانی که دررسیدن آن از ده سال قبل احساس می‌شد.


پسران مارادونا، ناپل را غرق نور کردند