بر اساس آمار دستمزد مشاغل تکنولوژی در آمریکا، بیشترین دستمزد برای شغل مهندسی نرم‌افزار با ۲۰۰ هزاردلار حقوق است.

بر اساس آمار دستمزد مشاغل تکنولوژی در آمریکا، بیشترین دستمزد برای شغل مهندسی نرم‌افزار با ۲۰۰ هزاردلار حقوق است.


پردرآمدترین مشاغل تکنولوژی در جهان