همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی، گزارش مثبت مدیر کل در خصوص پیشرفت توافقات پادمانی و نصب دوربین های نظارتی آژانس در فردو و نطنز، مانع از صدور قطعنامه علیه ایران شد.

همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی، گزارش مثبت مدیر کل در خصوص پیشرفت توافقات پادمانی و نصب دوربین های نظارتی آژانس در فردو و نطنز، مانع از صدور قطعنامه علیه ایران شد.


پایان نشست شورای حکام بدون قطعنامه علیه ایران