پاسخ رئیس جمهور به اعتراض یک شهروند رباط کریمی به قیمت مسکن در این فیلم پاسخ رئیس جمهور در حین سخنرانی به اعتراض یک شهروند رباط کریمی درمورد قیمت بالای مسکن را مشاهده می‌نمایید. دریافت ۱۲ MB

پاسخ رئیس جمهور به اعتراض یک شهروند رباط کریمی به قیمت مسکن

پاسخ رئیس جمهور به اعتراض یک شهروند رباط کریمی به قیمت مسکن

در این فیلم پاسخ رئیس جمهور در حین سخنرانی به اعتراض یک شهروند رباط کریمی درمورد قیمت بالای مسکن را مشاهده می‌نمایید.

دریافت ۱۲ MB


پاسخ رئیس جمهور به اعتراض یک شهروند رباط کریمی به قیمت مسکن