آیین تاج‌گذاری چارلز سوم بار دیگر این پرسش را به میان آورده که مقام سلطنت تشریفاتی است یا بر خلاف تصور عمومی اختیارات گسترده‌ای دارد؟

آیین تاج‌گذاری چارلز سوم بار دیگر این پرسش را به میان آورده که مقام سلطنت تشریفاتی است یا بر خلاف تصور عمومی اختیارات گسترده‌ای دارد؟


پادشاه بریتانیا؛ مترسک یا صاحب‌اختیار و قدرت فراوان؟