رئیس‌جمهور: وظیفه وزرا و استانداران نظارت بر نحوه تعامل با مردم در ادارات است رئیس‌ جمهوری در نشست مشترک هیات دولت با استانداران کشور گفت: وظیفه وزرا و استانداران است که بر نحوه تعامل با مردم در ادارات، نظارت کنند. دریافت ۹ MB

رئیس‌جمهور:

وظیفه وزرا و استانداران نظارت بر نحوه تعامل با مردم در ادارات است

وظیفه وزرا و استانداران نظارت بر نحوه تعامل با مردم در ادارات است

رئیس‌ جمهوری در نشست مشترک هیات دولت با استانداران کشور گفت: وظیفه وزرا و استانداران است که بر نحوه تعامل با مردم در ادارات، نظارت کنند.

دریافت ۹ MB


وظیفه وزرا و استانداران نظارت بر نحوه تعامل با مردم در ادارات است