مارتین گریفیث مسؤول کمک های بشردوستانه و امدادرسانی سازمان ملل متحد پیش از عزیمت به سودان، وضعیت انسانی در این کشور را وخیم دانست و گفت که این شرایط به نقطه فروپاشی رسیده است.

مارتین گریفیث مسؤول کمک های بشردوستانه و امدادرسانی سازمان ملل متحد پیش از عزیمت به سودان، وضعیت انسانی در این کشور را وخیم دانست و گفت که این شرایط به نقطه فروپاشی رسیده است.


وضعیت انسانی در سودان به نقطه فروپاشی رسیده است