وزیر کشور: هیچ کس از خدمات محروم نمی شود. یکی از این قوانین قید شده، رعایت حجاب است.

وزیر کشور: هیچ کس از خدمات محروم نمی شود. یکی از این قوانین قید شده، رعایت حجاب است.


وزیر کشور: شرط دریافت خدمات، رعایت قانون است؛ یکی از قوانین رعایت حجاب است