وزیر کشور با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه امنیت هیچ مشکلی نداریم، گفت: دنیا دید که جمهوری اسلامی در اوج فشارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی، جراحی بزرگ اقتصادی را انجام داد.

وزیر کشور با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه امنیت هیچ مشکلی نداریم، گفت: دنیا دید که جمهوری اسلامی در اوج فشارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی، جراحی بزرگ اقتصادی را انجام داد.


وزیر کشور: در حوزه امنیت هیچ مشکلی نداریم