وزیر بهداشت در باره کمبود شیرخشک در کشور گفت: در حال حاضر شیرخشک مورد نیاز کشور به صورت ارز ترجیحی به میزان کافی تأمین شده است.

وزیر بهداشت در باره کمبود شیرخشک در کشور گفت: در حال حاضر شیرخشک مورد نیاز کشور به صورت ارز ترجیحی به میزان کافی تأمین شده است.


وزیر بهداشت: مشکلی در تأمین شیرخشک نداریم/ کمبود سرم فصلی است/ کرونا قطعاً از بین نخواهد رفت/ امسال مردم یک دز واکسن یادآور را دریافت کنند