براساس مصوبه هیأت وزیران برای ثبت‌نام در سامانه سجام، حساب بانکی برای نوزادان به نام ولی کودک باز می‌شود و بانک ملی نیز به عنوان بانک عامل تعیین شده است و تمام موارد به منظور ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ برای دریافت سهام نوزادان پیش‌بینی شده است و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

براساس مصوبه هیأت وزیران برای ثبت‌نام در سامانه سجام، حساب بانکی برای نوزادان به نام ولی کودک باز می‌شود و بانک ملی نیز به عنوان بانک عامل تعیین شده است و تمام موارد به منظور ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ برای دریافت سهام نوزادان پیش‌بینی شده است و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.


وزارت اقتصاد: حساب بانکی نوزادان برای ثبت‌نام در سجام و دریافت سهام به نام ولی کودک است