هشت صبح: سخنگوی وزارت امور خارجه از دریافت پاسخ دولت آمریکا به ‌نظرات  ایران برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده درمذاکرات رفع تحریم، از طریق هماهنگ‌کننده اروپایی گفت‌وگوها طی عصر امروز خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اعلامکرد: بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و  ایران پس از تکمیل بررسی‌ها، نظرات خود در […]

هشت صبح: سخنگوی وزارت امور خارجه از دریافت پاسخ دولت آمریکا بهنظرات  ایران برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده درمذاکرات رفع تحریم، از طریق هماهنگ‌کننده اروپایی گفت‌وگوها طی عصر امروز خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اعلامکرد: بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و  ایران پس از تکمیل بررسی‌ها، نظرات خود در این رابطه را به هماهنگ‌کننده اعلامخواهد کرد.


وزارت‌خارجه: پاسخ دولت آمریکا عصر امروز دریافت شد