آیت‌الله سلیمانی امام جمعه سابق زاهدان و عضو مجلس خبرگان در شعبه بانک بابلسر مازندران با شلیک اسلحه، به قتل رسید.

آیت‌الله سلیمانی امام جمعه سابق زاهدان و عضو مجلس خبرگان در شعبه بانک بابلسر مازندران با شلیک اسلحه، به قتل رسید.


وداع با پیکر آیت‌الله سلیمانی (عکس)