اینچه برون- مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی اینچه برون گفت: بدون وحدت، تمدن نوین اسلامی اتفاق نخواهد افتاد و تمام فرق اسلامی باید وحدت داشته باشند تا به اهداف انقلاب دست پیدا کنند….

اینچه برون- مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی اینچه برون گفت: بدون وحدت، تمدن نوین اسلامی اتفاق نخواهد افتاد و تمام فرق اسلامی باید وحدت داشته باشند تا به اهداف انقلاب دست پیدا کنند.