قائمشهر- واگذاری کارخانجات نساجی مازندران درپی خصوصی سازی به یک درب وپنجره سازی در دولت‌های سابق سرنوشت تلخی را برای این صنعت پرپیشینه در مازندران رقم زده است….

قائمشهر- واگذاری کارخانجات نساجی مازندران درپی خصوصی سازی به یک درب وپنجره سازی در دولت‌های سابق سرنوشت تلخی را برای این صنعت پرپیشینه در مازندران رقم زده است.


واگذاری کارخانه نساجی به یک پنجره ساز/ برند مازندران برباد رفت