قائمشهر- واگذاری کارخانجات نساجی مازندران درپی خصوصی سازی به یک درب وپنجره سازی در دولت‌های سابق سرنوشت تلخی را برای این صنعت پرپیشینه در مازندران رقم زده است….

قائمشهر- واگذاری کارخانجات نساجی مازندران درپی خصوصی سازی به یک درب وپنجره سازی در دولت‌های سابق سرنوشت تلخی را برای این صنعت پرپیشینه در مازندران رقم زده است.