معاون سازمان سینمایی در دولت دوزادهم به اظهارات جنجالی رئیس صداوسیما واکنش نشان داد و آن را آمار غلط و بی مبنا توصیف کرد.

معاون سازمان سینمایی در دولت دوزادهم به اظهارات جنجالی رئیس صداوسیما واکنش نشان داد و آن را آمار غلط و بی مبنا توصیف کرد.


واکنش معاون سازمان سینمایی به رئیس صداوسیما : چه کسی این آمار غلط را به شما داده؟ فقط ۵ مجوز را منتشر کنید