واکنش سخنگوی وزارت خارجه به کشورهای مداخله‌کننده در اعدام اکبری کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشوری در ارتباط با امنیت ملی خود با هیچ طرفی تساهل و مماشات نخواهد کرد. اقدام اکبری اقدام علیه امنیت ملی بود. دریافت ۵ MB

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به کشورهای مداخله‌کننده در اعدام اکبری

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به کشورهای مداخله‌کننده در اعدام اکبری

کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشوری در ارتباط با امنیت ملی خود با هیچ طرفی تساهل و مماشات نخواهد کرد. اقدام اکبری اقدام علیه امنیت ملی بود.

دریافت ۵ MB


واکنش سخنگوی وزارت خارجه به کشورهای مداخله‌کننده در اعدام اکبری