سخنگوی دستگاه دیپلماسی: اقدام غیرقانونی پارلمان سوئد تحت تاثیر عناصر تروریست و مطرود ملت ایران، حرکتی ضد ایرانی، مغایر با موازین و اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل از جمله برابری حاکمیتها و عدم مداخله در امور داخلی دولتها و مصداق تعرض به حاکمیت و امنیت ملی ایران است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی: اقدام غیرقانونی پارلمان سوئد تحت تاثیر عناصر تروریست و مطرود ملت ایران، حرکتی ضد ایرانی، مغایر با موازین و اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل از جمله برابری حاکمیتها و عدم مداخله در امور داخلی دولتها و مصداق تعرض به حاکمیت و امنیت ملی ایران است.


واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اقدام پارلمان سوئد درباره سپاه