میلر مدعی شد: «محاکمه های ساختگی و اعدام ها جزو تلاش های اصلی رژیم ایران برای سرکوب هر نوع مخالفت بوده است.»

میلر مدعی شد: «محاکمه های ساختگی و اعدام ها جزو تلاش های اصلی رژیم ایران برای سرکوب هر نوع مخالفت بوده است.»


واکنش آمریکا به اتهامات نیلوفر حامدی و الهه محمدی/ اتهام همکاری این دو خبرنگار با واشنگتن را رد می‌کنیم