مقامات امریکایی: هدف از ارسال بمب هایی با بیشترین قدرت تخریب، نابود کردن انبارهای مهمات و دیگر پایگاه های گروه های نزدیک به ایران در سوریه و عراق است.

مقامات امریکایی: هدف از ارسال بمب هایی با بیشترین قدرت تخریب، نابود کردن انبارهای مهمات و دیگر پایگاه های گروه های نزدیک به ایران در سوریه و عراق است.


وال استریت ژورنال: امریکا بمب سنگرشکن به خاورمیانه فرستاد