هیئتی از جهاد اسلامی فلسطین برای شرکت در نشست گروه‌های فلسطینی، شامگاه دوشنبه وارد الجزایر شد.

هیئتی از جهاد اسلامی فلسطین برای شرکت در نشست گروه‌های فلسطینی، شامگاه دوشنبه وارد الجزایر شد.


هیئت جهاد اسلامی وارد الجزایر شد