محققان می گویند ممکن است از هورمون اُکسی توسین معروف به “هورمون عشق” در درمان قلب پس از حمله قلبی استفاده شود.

محققان می گویند ممکن است از هورمون اُکسی توسین معروف به "هورمون عشق" در درمان قلب پس از حمله قلبی استفاده شود.


هورمون اُکسی توسین به بازیابی سلول های ماهیچه قلب کمک می کند