بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۵۸ یعنی در بازه قابل قبول و در مرز پاکی قرار دارد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۵۸ یعنی در بازه قابل قبول و در مرز پاکی قرار دارد.


هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار دارد