بعد از شرکت “آندری ماکارویچ” در تظاهرات ضدجنگ، کنسرت های این هنرمند موسیقی لغو شد.

بعد از شرکت "آندری ماکارویچ" در تظاهرات ضدجنگ، کنسرت های این هنرمند موسیقی لغو شد.


هنرمندان روس زیر منگنه: از پوتین حمایت کنید یا حذف می‌شوید