عربستان سعودی و هلند یادداشت تفاهمی برای همکاری در زمینه توسعه انرژی سبز و هیدروژن امضا کردند.

عربستان سعودی و هلند یادداشت تفاهمی برای همکاری در زمینه توسعه انرژی سبز و هیدروژن امضا کردند.


همکاری عربستان و هلند در زمینه انرژی‌های نو