گزارش‌های ماموران بیمه نیز این موضوع را تایید کرده است: اکثر تصادفی‌ها در بیمارستان، به دلیل خونریزی داخلی یا ضربه به سر و عدم تشخیص این موضوع توسط بیمارستان، جان خود را از دست می‌دهند.

گزارش‌های ماموران بیمه نیز این موضوع را تایید کرده است: اکثر تصادفی‌ها در بیمارستان، به دلیل خونریزی داخلی یا ضربه به سر و عدم تشخیص این موضوع توسط بیمارستان، جان خود را از دست می‌دهند.