باکو به شهروندانش توصیه کرد تنها در صورت لزوم به ایران سفر کنند.

باکو به شهروندانش توصیه کرد تنها در صورت لزوم به ایران سفر کنند.


هشدار سفر به ایران توسط جمهوری آذربایجان