در این فیلم‌های پرفروش زندگی زیسته بخشی از جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد که از منظر امروز کمدی و خنده‌آور است، اما آن شکل زیستن در آن روزگار و در عالم واقع، نه تنها چندان جالب و مفرح نبود، بلکه سخت هم بوده است.

در این فیلم‌های پرفروش زندگی زیسته بخشی از جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد که از منظر امروز کمدی و خنده‌آور است، اما آن شکل زیستن در آن روزگار و در عالم واقع، نه تنها چندان جالب و مفرح نبود، بلکه سخت هم بوده است.


هر آنچه از فیلم‌های کمدی پرفروش ایرانی آموختم! فسیل ، دینامیت ، انفرادی ؛ مطرب ، هزارپا و …