با صدور حکمی از سوی خلجی؛ «هادی قبادی» رئیس امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت شد رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حکمی رئیس امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت را منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حکمی […]

با صدور حکمی از سوی خلجی؛

«هادی قبادی» رئیس امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت شد

«هادی قبادی» رئیس امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت شد

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حکمی رئیس امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حکمی هادی قبادی را به عنوان رئیس امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت منصوب کرد.


«هادی قبادی» رئیس امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت شد