رهبر انقلاب در دیدار جمعی از بانوان منتخب کشور گفت: نگاه فاجعه آمیز فرهنگ غربی در مسئله زن را افشا کنید؛ از ارتباطات فضای مجازی در تبیین مسئله زن و جنسیت استفاده کنید.

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از بانوان منتخب کشور گفت: نگاه فاجعه آمیز فرهنگ غربی در مسئله زن را افشا کنید؛ از ارتباطات فضای مجازی در تبیین مسئله زن و جنسیت استفاده کنید.


نگاه فاجعه آمیز فرهنگ غربی در مسئله زن را افشا کنید