تلسکوپ فضایی جیمز وب به تازگی ساختار ستاره‌ای یکی از قدیمی‌ترین کهکشان‌ های شناخته‌ شده در کیهان را با جزئیاتی که حتی در آن می‌توان چرخش دیسک اولیه مارپیچی را دید، نمایان کرد.

تلسکوپ فضایی جیمز وب به تازگی ساختار ستاره‌ای یکی از قدیمی‌ترین کهکشان‌ های شناخته‌ شده در کیهان را با جزئیاتی که حتی در آن می‌توان چرخش دیسک اولیه مارپیچی را دید، نمایان کرد.


نگاه جیمز وب به یکی از درخشان‌ترین کهکشان‌های اولیه