یزدانی با اشاره به اقبال عمومی هموطنان به ویژه جوانان به طبیعت‌گردی تاکید کرد: در صورت مواجهه با آب و هوای ابری و بارانی برای پیشگیری از صاعقه‌زدگی از حضور در دشت‌های باز و مناطق مرتفع کوهستانی پرهیز کنند.

یزدانی با اشاره به اقبال عمومی هموطنان به ویژه جوانان به طبیعت‌گردی تاکید کرد: در صورت مواجهه با آب و هوای ابری و بارانی برای پیشگیری از صاعقه‌زدگی از حضور در دشت‌های باز و مناطق مرتفع کوهستانی پرهیز کنند.