باینگان یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر در بخش باینگان شهرستان پاوه قرار دارد. نغمه های محلی وموسیقی عرفانی خانقاه در مناطق کورد نشین همیشه مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. بایِنْگان، یا بایَنگان، بخش و شهری در استان کرمانشاه و از توابع شهرستان پاوه است.

باینگان یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر در بخش باینگان شهرستان پاوه قرار دارد. نغمه های محلی وموسیقی عرفانی خانقاه در مناطق کورد نشین همیشه مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. بایِنْگان، یا بایَنگان، بخش و شهری در استان کرمانشاه و از توابع شهرستان پاوه است.


نوای هزار دف برفراز باینگان