نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر ورزش قانع نشدند نمایندگان از توضیحات سجادی وزیر ورزش قانع نشدند و او از مجلس کارت زرد دریافت کرد. دریافت ۱۴ MB

نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر ورزش قانع نشدند

نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر ورزش قانع نشدند

نمایندگان از توضیحات سجادی وزیر ورزش قانع نشدند و او از مجلس کارت زرد دریافت کرد.

دریافت ۱۴ MB


نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر ورزش قانع نشدند