یکی از شوراهای ۱۶ گانه ساترا، شورای ممیزی بعد از انتشار است که با معرفی رضاخانیان و امیرحسین حیدری به‌عنوان نمایندگان مجمع رصتا در شوراهای ممیزی بعد از انتشار و شورای صدور مجوز انتشار ساترا تکلیف نمایندگان مجمع رصتا در دو شورا از شوراهای ۱۶ گانه ساترا مشخص شد.

یکی از شوراهای ۱۶ گانه ساترا، شورای ممیزی بعد از انتشار است که با معرفی رضاخانیان و امیرحسین حیدری به‌عنوان نمایندگان مجمع رصتا در شوراهای ممیزی بعد از انتشار و شورای صدور مجوز انتشار ساترا تکلیف نمایندگان مجمع رصتا در دو شورا از شوراهای ۱۶ گانه ساترا مشخص شد.


نمایندگان  رصتا در شورای ممیزی بعد از انتشار ساترا معرفی شدند