امروز افکار عمومی و ۸۵ میلیون نفر منتظر اقدام مجلس بوده که ما نماینده دو خودروساز بزرگی هستیم که با جان و مال مردم بازی می‌کنند و یا نماینده ۸۵ میلیون نفر از مردم هستیم.

امروز افکار عمومی و ۸۵ میلیون نفر منتظر اقدام مجلس بوده که ما نماینده دو خودروساز بزرگی هستیم که با جان و مال مردم بازی می‌کنند و یا نماینده ۸۵ میلیون نفر از مردم هستیم.


نماینده موافق استیضاح: امروز مجلس بین دفن خود و ماندن «فاطمی‌امین» یکی را انتخاب می‌کند/ اگر استیضاح رای نیاورد مردم می‌گویند ما مدافع دولت هستیم نه ملت